MIDI Music Collection
Search  

EN

RU

MIDI Music Collection - Дальнобой (Караоке).mid

Путь: /Владимир Нежный/Дальнобой (Караоке).mid

Back...Parent directory
Дальнобой (Караоке).mid
DownloadHere
Play
File size88 Kb
Duration4:23
CopyrightCreated with KarMaker: team@karaokeuniverse.com
Track 0
Nameuntitled
SONG_001
Track 2
NameWords
Track 4
NameMelody
Words
Ка маз ле тит по бе лос неж ной трас се, 
На пар ник от ды хa ет за спи ной,
До ро гу раз де ли ли мы на час ти, 
И э та часть ос та ла ся за мной.

Ме тет ме тель и ве те рок нек ста ти, 
По всей до ро ге жут кий го ло лед,
Но груз дос та вить зав тра на за ка те, 
Нам нуж но - вот и мчим ся мы впе ред.

Пус кай ус та ли ру ки до пре де ла, 
Пус кай ГА И не раз при тор мо зит,
Но не най ти нам луч ше го, брат, де ла, 
До ро га к се бе ма нит как маг нит.
Я при то пил, в по лу пе даль для га за, 
Спи до ме тр дро жит - за сто и ду, 
Ро ман ти ка до ро ги как за ра за
Ей трис та дней бо ле ю я в го ду. 

А до ма ждут же на и крош ки де ти, 
Все го во рят - не лег кий выб рал труд,
Но я за них, как за се бя в от ве те, 
И в рейс и ду всег да, ког да зо вут.

Пус кай ус та ли ру ки до пре де ла, 
Пус кай ГА И не раз при тор мо зит,
Но не най ти нам луч ше го, брат, де ла, 
До ро га к се бе ма нит как маг нит.
Кру той ви раж, при цеп слег ка за но сит,
И та щит на о бо чи ну в кю вет,
Не страш но бы ло - кто- то поз же спро сит,
Да нет, не о чень - я ска жу в от вет.

Вол ков бо ят ся - в лес кхо дить не на до, 
А не у ве рен - то не об го няй,
Но все бы ва ет брат на ав то стра де, 
И здесь, как го во рит ся, не зе вай.

Пус кай ус та ли ру ки до пре де ла, 
Пус кай ГА И не раз при тор мо зит,
Но не най ти нам луч ше го, брат, де ла, 
До ро га к се бе ма нит как маг нит.

Яндекс.Метрика