MIDI Music Collection
Search  

EN

RU

MIDI Music Collection - Mladshiy Leytenant 4 (Karaoke).mid

Path: /Irina Allegrova/Mladshiy Leytenant 4 (Karaoke).mid

Back...Parent directory
Mladshiy Leytenant 4 (Karaoke).mid
DownloadHere
Play
File size47 Kb
Duration3:38
Track 0
NameMLADShIY LEYTEHANT
slova:
muzyika:
maked by team@karaoke.ru
Track 1
NameSoft Karaoke
Text@KMIDI KARAOKE FILE
@V0100
@IFile created with EasyKar95
@I(c) 1996-1997 V. Palleschi
@Ie-mail: vince@risc.ifam.pi.cnr.it
Track 2
NameWords
Text@LENGL
MLADShIY LEYTEHANTslova: muzyika: maked by team@karaoke.ru
Track 3
NameMELOD
Track 4
Textshiy
ley
te
nant
/si
dit
v sto
pon
ke
/bi
pyu
zo
vyiy
vzglyad
/kak
u
pe
ben
ka
/Chto-
to
ne
tan
tsu
et
/chto-
to
ne
tan
tsu
et
on
/Mlad
shiy
ley
te
nant
/s u
lyib
koy
stpan
noy
/za
ppo
sto
mog
stat
/zve
zdoy
e
kpa
na
/tol
ko
dve
zve
zdyi
/u
pa
li
na
e
go
po
gon
/Mlad
shiy
ley
te
nant
/mal
chik
mo
lo
doy
/vse
ho
tyat
po
tan
tse
vat
/s to
boy
/Es
li
byi
tyi
znal
/zhen
sku
yu
to
sku
/po
sil
no
mu
ple
chu
/Mlad
shiy
ley
te
nant
/be
pe
dit
sepd
tsa
/be
zyi
myan
nyiy
pa
lets
/bez
kol
tsa
/Tol
ko
ya
tvo
ey
lyub
vi
/ni
kap
li
ne
ho
chu
-
Mlad
shiy
ley
te
nant
/tya
zhe
lyiy
slu
chay
/vazh
nos
tyu
svo
ey
/se
bya
ne
mu
chay
/vyiy
di
po
tan
tsuy
/no
bud
to
byi
/ne
slyi
shit
on
/Tyi
ne
ge
ne
pal
/i
sla
va
bo
gu
/Dvad
tsat
let
spu
stya
/tyi
po
ne
mno
gu
/sta
nesh
po
ni
mat
/chto
mo
lo
dost
vazh
ney
/po
gon
/Mlad
shiy
ley
te
nant
/mal
chik
mo
lo
doy
/vse
ho
tyat
po
tan
tse
vat
/s to
boy
/Es
li
byi
tyi
znal
/zhen
sku
yu
to
sku
/po
sil
no
mu
ple
chu
/Mlad
shiy
ley
te
nant
/be
pe
dit
sepd
tsa
/be
zyi
myan
nyiy
pa
lets
/bez
kol
tsa
/Tol
ko
ya
tvo
ey
lyub
vi
/ni
kap
li
ne
ho
chu
/Mlad
shiy
ley
te
nant
/mal
chik
mo
lo
doy
/vse
ho
tyat
po
tan
tse
vat
/s to
boy
/Es
li
byi
tyi
znal
/zhen
sku
yu
to
sku
/po
sil
no
mu
ple
chu
/Mlad
shiy
ley
te
nant
/be
pe
dit
sepd
tsa
/be
zyi
myan
nyiy
pa
lets
/bez
kol
tsa
/Tol
ko
ya
tvo
ey
lyub
vi
/ni
kap
li
ne
ho
chu
/Tol
ko
ya
tvo
ey
lyub
vi
/ni
kap
li
ne
ho
Track 5
NameBASS
Track 6
NameCLAVI
Track 7
NameSAX
Track 8
NameSINT-2
Track 9
NameSINT
Track 10
NameBRASS
Track 11
NameDR/GTR
Track 12
NameDRUMS
Track 13
NameDRUMS
Track 14
NameDRUMS
Words
Mladshiy leytenant sidit v storonke
biryuzovyiy vzglyad kak u rebenka
Chto to ne tantsuet
chto to ne tantsuet on
Mladshiy leytenant
s ulyibkoy strannoy
zaprosto mog stat zvezdoy ekrana
tolko dve zvezdyi upali na ego pogon
Mladshiy leytenant malchik molodoy
vse hotyat potantsevat s toboy
Esli byi tyi znal zhenskuyu tosku
po silnomu plechu
Mladshiy leytenant beredit serdtsa
bezyimyannyiy palets bez koltsa
Tolko ya tvoey lyubvi
ni kapli ne hochu
Mladshiy leytenant tyazhelyiy
sluchay vazhnostyu
svoey sebya ne muchay
vyiydi potantsuy
no budto byi ne slyishit on
Tyi ne general i slava bogu
Dvadtsat let spustya tyi ponemnogu
stanesh ponimat chto molodost
vazhney pogon
Mladshiy leytenant malchik molodoy
vse hotyat potantsevat s toboy
Esli byi tyi znal zhenskuyu tosku
po silnomu plechu
Mladshiy leytenant beredit serdtsa
bezyimyannyiy palets bez koltsa
Tolko ya tvoey lyubvi
ni kapli ne hochu
Mladshiy leytenant malchik molodoy
vse hotyat potantsevat s toboy
Esli byi tyi znal zhenskuyu tosku
po silnomu plechu
Mladshiy leytenant beredit serdtsa
bezyimyannyiy palets bez koltsa
Tolko ya tvoey lyubvi
ni kapli ne hochu
Tolko ya tvoey lyubvi
ni kapli ne hochu
Tolko ya tvoey lyubvi
ni kapli ne hochu

Яндекс.Метрика